ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

                   ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ดังต่อไปนี้

1. ประเภทพนักงานจ้างที่จะดำเนินการรับสมัครฯ

        พนักงานจ้างตามภารกิจ

        สำนักปลัดเทศบาล

        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 7 อัตรา

                2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา

        งานบริหารทั่วไป

                3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

        งานนิติการ

                4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

        งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

                6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

        กองคลัง

        งานผลประโยชน์

                7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

        งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

        กองช่าง

        งานงานบริหารงานทั่วไป

                9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

        งานผังเมือง

                10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

                11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักผังเมือง จำนวน 1 อัตรา

                12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

        งานวิศวกรรม

                13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

        งานสาธารณูปโภค

                15. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

        งานสวนสาธารณะ

                16. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        งานสุขาภิบาลอาหาร

                17. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

        งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                18. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

        งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                19. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

        งานรักษาความสะอาด

                20. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

                21. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา

                22. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

        งานส่งเสริมสุขภาพ

                23. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

                24. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

       งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

                25. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

        กองการศึกษา

        งานการศึกษาปฐมวัย

                26. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

                27. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

        กองช่างสุขาภิบาล

        งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                28. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

        งานการคลัง

                29. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

        งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

                30. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

        งานแบบแผนและก่อสร้าง

                31. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                32. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

        กองสวัสดิการสังคม

        งานพัฒนาชุมชน

                33. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

 

        พนักงานจ้างทั่วไป

        สำนักปลัดเทศบาล

        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา

        งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 5 อัตรา

        กองช่าง

        งานสาธารณูปโภค

                3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 9 อัตรา

        งานสวนสาธารณะ

                4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 14 อัตรา

        งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

                5. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        งานรักษาความสะอาด

                6. ตำแหน่ง คนงานรักษาความสะอาด จำนวน 9 อัตรา

                7. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา

        งานสัตวแพทย์

                8. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

        กองการศึกษา

        งานกีฬาและนันทนาการ

                9. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา

        กองช่างสุขาภิบาล

        งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

                10. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

        ( รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ )

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้

        2.1 คุณสมบัติทั่วไป

        ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้

        2.1.1 มีสัญชาติไทย

        2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

        2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

        2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้

                (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                (ข) วัณโรคในระยะอันตราย

                (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

        2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

        2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

        2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

        2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

        2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

        2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

        3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 28 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00-16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)

        3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                3.2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป

                3.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                3.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

                3.2.5 สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

                3.2.6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมขนส่งทางบก จำนวน 1 ฉบับ (กรณีตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

                3.2.7 หนังสือรับรองการทำงาน กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้มีทักษะ จำนวน 1 ฉบับ

                3.2.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                3.2.9 สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

*สำเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับและให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4*

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร

        4.1 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

        4.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

        เทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทางwww.saensukcity.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-38193-500-2 ต่อ 320

6. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

        จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

        คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างโดยการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ทดสอบความรู้ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

                7.1 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                        - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (สอบข้อเขียน แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

                        - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. (สอบข้อเขียน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

                        - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

                7.2 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

                        - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค. (สัมภาษณ์) (คะ แนนเต็ม 100 คะแนน)

8. เกณฑ์การตัดสิน

        ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

9. ประกาศผลการคัดเลือก และการขึ้นบัญชี

        เทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม สูงลงมาคะแนนรวมต่ำตามลำดับ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่มีเลขลำดับก่อน ในการสมัครฯ เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

10. ระยะเวลาการจ้าง และการบรรจุและแต่งตั้ง

        พนักงานจ้างตามภารกิจจะทำสัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปจะทำสัญญาไม่เกิน 1 ปี เทศบาลจะเป็นผู้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศได้ ส่วนกำหนดวันเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

        อนึ่ง ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาควิชาที่เกิดการทุจริตหรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะรายที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้สำหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีก และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแสนสุขอีกต่อไป

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดตำแหน่งงาน