เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างองค์กร

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A สอบถาม-พูดคุยทั่วไป

O9 Social Network

Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อย เทศบาลเมืองแสนสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประมวลคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ.2564-2566

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่ง

การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการในกองการเจ้าหน้าที่

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน