การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างองค์กร

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A สอบถาม-พูดคุยทั่วไป

O9

Social Network
อยู่หน้าหลักเว็บไซต์ในหัวข้อลิงค์ที่น่าสนใจ และบริเวณมุมขวาด้านล่างเว็บไซต์

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อย เทศบาลเมืองแสนสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้บริการ

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18

E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประมวลคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ.2564-2566

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2566

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

นโยบาย No Gift Policy

O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน