เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สายด่วนเทศบาล
1132, 08-1863-7000
สำหนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
0-3819-3500-2
เลขานุการคณะผู้บริหาร
0-3838-5364
สำนักปลัดเทศบาล
0-3819-3500-1
ปลัดเทศบาล
0-3819-3500-2 ต่อ 319
กองวิชาการและแผนงาน
0-3819-3503
กองคลัง
0-3819-3507
กองช่าง
0-3819-3508-9
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-3819-3512
งานสุงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ
0-3819-3514
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (เหนือ)
0-3819-3516
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ใต้)
0-3819-3517
งานทะเบียนราษฎร
0-3819-3518-9
กองช่างสุขาภิบาล
0-3819-3523
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ม.บูรพา)
0-3819-3580-1
กองสวัสดิการ
0-3819-3582
งานสัตวแพทย์
0-3838-5100
กองการศึกษา
0-3819-3585
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0-3838-1061 หรือ 199
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
0-3838-1278
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0-3819-1917
ศูนย์เทศกิจ
0-3838-6386
สถานธนานุบาล
0-3838-7041-2