ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
  • 0-3819-3500-2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • GOOGLE MAP

    13.288151,100.914297

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หมายเลขกลาง)
0-3819-3500-2
สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (นอกเวลาราชการ)
0-3838-1061 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
0-3838-6386 (ศูนย์เทศกิจ)
เลขานุการคณะผู้บริหาร
0-3838-5364
ปลัดเทศบาล
0-3819-3500-2 ต่อ 319
สำนักปลัดเทศบาล
0-38193520-1
กองการเจ้าหน้าที่
0-3819-3500-2 ต่อ 320-322
กองคลัง
0-3819-3507
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-3819-3512
กองช่าง
0-3819-3509
กองสวัสดิการสังคม
0-3819-3582
กองช่างสุขาภิบาล
0-3819-3523
กองการศึกษา
0-3819-3585
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0-3819-3503
งานทะเบียนราษฎร
0-3819-3518-9
งานสัตวแพทย์
0-3838-5100
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
0-3819-3580-1
สถานธนานุบาล
0-3838-7041-2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0-3819-1917
ศูนย์เทศกิจ
0-3838-6386, 080-794-1000, 080-794-2000
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
0-3811-1024
ศูนย์ดำรงธรรม/งานนิติการ
0-3819-3520 ต่อ 317
อาคารสระว่ายน้ำ 50 เมตร เทศบาลเมืองแสนสุข
0-3819-1916
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0-3838-1061 หรือ 199
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
0-3838-1278