เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ โครงการ “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ”เมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ ให้กับคณะคุณครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขทั้ง ๑๓ โรงเรียน มีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมบางแสนโนโฟม กิจกรรมเด็กไทยไม่ว่างติดยา กิจกรรมขยะรีไซเคิล กิจกรรมตลาดนัดมือสอง กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ นอกจากนี้ยังมีการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “โรงเรียนปลอดขยะ” ซึ่งสรุปผลการประกวด ดังนี้ ๑. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงรียนสามมุกคริสเตียน ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนแสนสุขศึกษา ๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ