เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ โครงการ “พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง” (ตลาดนัดสุขภาพ) เมื่อวันที่18มิถุนายน2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยได้กำหนดให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดราษฎร์ศรัทธา (วัดท้ายดอน) ภายในงานยังมีนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง การตรวจเท้าแก่ผู้ป่วยเบาหวาน สาธิตการนวดด้วยตนเอง การตรวจสมรรถนะทางร่างกาย การออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง