เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีส่งมอบหนังสือ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมสภาฯ โดยวาระการ ประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2557 เป็น 4สมัย สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1-30 มิย สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-31ส.ค. และสมัยที่4 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. และกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2558 โดยกำหนดประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ในเดือนก.พ.58 ระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ.58 และได้มีการคัดเลือกคกก. ตรวจร่างรายงานการประชุม ประกอบด้วย 1นายเนื่อง เปรมเจริญ 2 นายเฉลียว เอมโอช 3 นายเลิศชาย เจียระสินธุ์กุล และคกก.แปรญัตติ ประกอบด้วย 1 นายเล็ก ทองระอา 2 นายอำนาจ สังข์สุวรรณ 3 นายแสนชัย สวยสม นอกจากนี้ก็ได้มีการแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขต่อที่ ประชุมสภาฯ โดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม เพื่อเป็นการกำหนดภารกิจที่จะบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกฯ ซึ่งนโยบาย นี้เป็นการให้คำมั่นสัญญา ที่จะดำเนินการบริหารราชการให้สำเร็จ ลุล่วงต่อไป เมื่อวันที่2พฤษภาคม2557

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ