กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข ประจำปี พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมใน การช่วยเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์แจ้งเหตุชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

โดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00น. ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 3 หลังอาคารวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับงบประมาณในครั้งนี้เป็นหัวหน้าชุมชนเข้า มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือลูกบ้านที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการใน ชุมชนต่อไป


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข  ประจำปี พ.ศ.2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข  ประจำปี พ.ศ.2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข  ประจำปี พ.ศ.2555