13 มิถุนายน 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน


เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555