11 พฤษภาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข