10 พฤษภาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรี ไซเคิล แบบบูรณาการ ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล ในการหา แนวทาง เพื่อส่งเสริมให้กน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในการคัดแยกขยะ และจะมุ่งพัฒนาให้มีการใช้วัสดุย่อยสลายง่ายในบางแสน


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรี ไซเคิล แบบบูรณาการ