30 เมษายน 2555 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2555 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกอง งาน ต่างๆ ภายในเขตพื้นที่


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2555