เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564"เมื่อวันที่19ตุลาคม2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อพิจารณา - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 - ร่างแผนการดำเนินงานปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564