เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"เมื่อวันที่7ตุลาคม2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ ด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570