เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทนในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 ในการออกหน่วยตรวจหาโควิด19 เชิงรุก ในวันที่24 กันยายน2564 เนื่องในวันมหิดล กลุ่มเป้าหมายจำนวน1000 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 1.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ 2.นายมานะ กมลธเนศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันทร์ 4.ทนพ.หญิง สมจิตร จินาภัคร ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดล

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2