เทศบาลเมืองแสนสุข วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข โรงพยาบาลชลบุรี และสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งนี้แบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย 1.ชุดปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข สำหรับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ และ 2.ชุดปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในการนี้นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้ลงพื้นที่ในการดำเนินการพร้อมเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19