เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google meet) นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยรองนายกทั้ง3ท่าน และคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มเติมฉบับที่12 เปลี่ยนแปลงฉบับที่10

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564 เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564