เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564"เมื่อวันที่12มีนาคม2564 เวลา 08.00 น. นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค (GIS online platform) (แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์) โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขมาบรรยายให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564