เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 และ พรบ.ควบคุมผลิคภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562" เมื่อวันที่2พฤษภาคม2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกมลนัทธ์ เจนวาณิชยานนท์ ปลัดเทศบาลฯ โดยทำกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการชายหาดปลอดบุหรี่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ 6 จังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ