เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการแสนสุขร่วมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก" เมื่อวันที่6สิงหาคม2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมจัดบู๊ทให้ความรู้ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราป่วย และป้องกันอัตราการตายด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรในชุมชนและให้ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชน วัดและโรงเรียน รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรชุมชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมใจ หยุดยั้งไข้เลือดออก