เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย" เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข ใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยดำเนินการบดอัดขยะมูลฝอย และฝังกลบด้วยดินทุกวัน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวน และการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่28กรกฎาคม2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมกิจกรรมและมอบของชำร่วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย