เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ โครงการ “ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น (หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตชุมชน) ”เมื่อวันที่7กรกฎาคม2558 โดยมีนายวรชาติ ศักดิ์วราสัวสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข มีความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถทำได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอัคคีภัยได้ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเกิดไฟ ประเภทของไฟ การใช้เครื่องดับเพลิง ก๊าซหุงต้ม โดยวิทยากร คุณโชคชัย ศรีละคร เจ้าพนักงานป้องกัน 6 ว จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมร่วมกับเจ้าหน้าของทางเทศบาลเมืองแสนสุขนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองแสนสุขยังมีการสาธิตการดับไฟด้วยมือเปล่า การดับไฟด้วยถังเคมี การดับไฟจากน้ำมันพืช รวมถึงการดับเพลิงขั้นรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น