โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข”  วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข  เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาสูญเสียการได้ยินจำนวน 100 คน ได้รับความรู้เรื่องโรค การป้องกันดูแลรักษาหูอย่างถูกวิธี ให้บริการตรวจคัดกรองการได้ยินแก่ประชาชน เพิ่มคุณภาพการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงที ลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการทางหู