โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ในการนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(เปลือกหอยนางรม) เป็นกระถางต้นไม้ โดย ประธานวิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข นางอรัญญา รอดสบาย และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ เวลา 10.00 น. นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสามมุข ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเขาสามมุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ซึ่งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือที่เรียกกันว่า โครงการ U2T ณ พื้นที่ ตำบลแสนสุข