โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรการดับเพลิงในพื้นที่อับอากาศ)

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรการดับเพลิงในพื้นที่อับอากาศ) ”  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ศูนย์ป้องและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะเทคนิค และวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิง ให้แก่พนักงานงานป้องกันฯ พนักงานเทศกิจ ตำรวจเทศกิจ และสมาชิก อปพร. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ในการนี้ได้รับเกียรติทีมวิทยากรผู้ฝึกสอน คุณจักรกฤษณ์ คงคำ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร คุณโชคชัย ศรีละคร จากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก คุณศิลา คำสอน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง คุณสมบัติ สาหร่ายพงษ์ จากเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา คุณสมชัย สำอาง จากเทศบาลเมืองมาบตาพุด และคุณเอกสิทธิ์ นิ่มเกตุ จากเทศบาลตำบลหนองตำลึง

โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พรบ.ป้องกันฯ พ.ศ.2550 และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้หัวฉีดดับเพลิง การวิ่งแผนผจญเพลิง ฝึกการใช้ชุดผจญเพลิงในอาคาร ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจ การฝึกดับเพลิงในอาคาร การค้นหาผู้ประสบภัย และการดับเพลิงขั้นรุนแรง(เชื้อเพลิงก๊าซและเชื้อเพลิงน้ำมัน)