โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565” ในที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2565 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเผยแพร่การป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตนเอง ในโรงเรียน และชุมชน โดยได้รับเกียรติ ทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 ในการบรรยายให้ความรู้ และทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ