โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565”  วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ณ โรงเรียนแสนสุข  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จัดโครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดอบรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสนสุข จำนวน 100 คน ได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 นำโดยคุณขจรศักดิ์ เอกอนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด พิษภัยยาเสพติด การแจ้งเบาะแส บทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตนเอง ครอบครัว และชุมชน  และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ฝึกทักษะและภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด