ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 และเพื่อพิจารณา

- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 15

- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13

- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุดผ่านระบบ Google meet