ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4), ห้องประชุม 2 (ชั้น 4) และห้องทํางานของคณะผู้บริหาร อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ก่อนเริ่มประชุมฯ