ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายไพศาล สีนาคล้วน ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒