จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565” ในที่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยรองนายกฯทั้ง2ท่าน  นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้มอบนโยบาย ปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายในรอบที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่อง การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตราฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


1. การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

- การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

- การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

- การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจนารมณ์ต้านทุจริตของ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และภารกิจอื่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ ป้องกันการรับสินบน เทศบาลเมืองแสนสุข จึงกำหนดมาตรการ ป้องกันให้หรือรับสินบน เพื่อให้บุคลากรภายในเทศบาลเมืองแสนสุข ถือปฏิบัติดังนี้ 

- ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 

- ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

- ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

- ห้ามนำเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

- ห้ามนำข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น 

- ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากพบว่า   มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบนให้มีการตักเตือน เพื่อป้องกันเหตุ ที่จะเกิดขึ้น