เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

เทศบาลเมืองแสนสุข “สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในที่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข