การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565”  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข