การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศภาพการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565  ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เพือมอบหมายนโยบาย ปรึกษาหารือและติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข