การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565 เวลา 14.00 น. นำโดยนายไพศาล สีนาคล้วน ประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 15 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่1  ณ ห้องประชุม1ชั้น4  สำนักงานเทสบาลเมืองแสนสุข