กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2

เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทนในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2 ในการออกหน่วยตรวจหาโควิด19 เชิงรุก ในวันที่24 กันยายน2564 เนื่องในวันมหิดล กลุ่มเป้าหมายจำนวน1000 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 1.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ 2.นายมานะ กมลธเนศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันทร์ 4.ทนพ.หญิง สมจิตร จินาภัคร ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดล