ประมวลภาพ การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพ "การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) เวลา 10.00 น. ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  นำโดยนายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธี นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. กล่าวรายงาน และนายภาณุ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เจ้าของสถานที่จัดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบขยะรีไซเคิล พิธีมอบเตาเผาชีวมวลแก่เทศบาลเมืองแสนสุข และจัดบรรยาย เรื่อง"การคัดแยกขยะชุมชนและแปรรูปขยะเป็นเงินด้วย วทน." การบรรยายเรื่อง "เส้นทางขยะกับระบบสาธารณสุข" รวมถึงจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม เพื่อทำสลับกันทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ


วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

- เพื่อจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคเกษตร ขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักการเศรษกิจหมุนเวียน ร่วมกับการจัดการขยะชุมชน น้ำเสีย และการผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพ

- เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง ทั้งขยะรีไวเคิล ขยะอินทรีย์และของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตอัตลักษณ์จากขยะชุมชนและของเหลือทิ้งในแต่ละภูมิภาค