ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12 เพื่อ"เมื่อวันที่3ธันวาคม2564 เวลา 11.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน   เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุดผ่านระบบ Google Meet