ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 42-80 ปี ประจำปีงบประมาณ2565"เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วนาสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ณ ลานด้านหน้า อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

 เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- ขนาดพื้นที่ตั้งวางของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และการตั้งวางจำหน่ายสินค้าของรถพ่วงข้างจำหน่ายอาหาร

- การให้เช่าเสื่อ และร่ม ราคาเช่าห่วงยาง/ร่ม/เสื่อ

- การตั้งวางจำหน่ายสินค้า การเก็บร้านและลูกปูนสำหรับปักร่มของผู้ประกอบการ และเรื่องอื่นๆ