เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564"เมื่อวันที่27มกราคม2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ทางกองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2563 และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง