ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี"เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการว่ามีคสามสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผ่านโปรแกรม Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข