ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564"เมื่อวันที่7ธันวาคม2564 เวลา 10.00 น. นำโดย  ผศ.สมพิศ อุดมศิลป์ ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข