จัดประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1"เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564 เวลา 13.30 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข  ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน และติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 250 คน โดยกำหนดจัดให้มีการประชุม อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง