การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยายกาศ"การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน"เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563 เวลา 13.30 -16.30น. ณ โรงแรม Wheeler Bed&Bike โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาภาพลักษณ์ให้กับตลาดหนองมนให้มีความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของตลาดหนองมน ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดหนองมน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน