การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข