ข้อมูลเพิ่มเติม
Thailand Super Series - The new era of Thai Motorsport. www.thailandsuperseries.net