เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข"เมื่อวันที่28กันยายน2564