ประกาศจากกองคลังเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมาชำระภาษี

กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
- ประกาศเทศบาล ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558 (ดาวน์โหลด)
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รับและยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (ดาวน์โหลด)
- ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 (ดาวน์โหลด)
- ภาษีป้าย ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลเพิ่มเติม
- คู่มือการชำระภาษี (ดาวน์โหลด)
- การชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย (ดาวน์โหลด)
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระภาษี (ดาวน์โหลด)
- ตัวอย่างคำร้องขอลดหย่อนภาษี (ดาวน์โหลด)
- ตัวอย่างใบคำร้องทั่วไป (ดาวน์โหลด)

ติดต่อได้ที่ : งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข
เวลา : ทุกวันในเวลาราชการ (ไม่พักกลางวัน)
โทรศัพท์ : 038-193-505
โทรสาร : 038-193-507