ข่าวสมัครงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง

ลำดับ ชื่อตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 11 อัตรา
2 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
3 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
4 ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
6 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
7 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
8 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
9 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 13 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง

ลำดับ ชื่อตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานดับเพลิง จำนวน 10 อัตรา
2 คนงาน จำนวน 1 อัตรา
3 คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
4 คนสวน จำนวน 1 อัตรา

**รายละเอียดปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้าย