ตามที่ กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยให้แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารบางประเภทและบางขนาด ที่ดินจัดสรร การเลี้ยงสุกร ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จัดเก็บสถิติ ข้อมูลและรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามขั้นตอนที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการรายงานผล กรมควบคุมมลพิษจึงได้เพิ่มช่องทางการรายงานฯ ให้สามารถรายงานทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการได้จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.ereportmatra80.com หรือเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

หากท่านมีประเด็นสงสัยสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนบหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ - ๑๙๓๕๒๓

***ตามเอกสารแนบ***