เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุข (ตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองที่แนบท้ายประกาศนี้) ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ :